تخلیه چاه

بزگترین شرکت تخلیه چاه درتهران!

تخلیه چاه فاضلاب تهران فوری

تخلیه چاه مستر لوله 24ساعته بدون تعطیلی میباشد،سرویسکاران تخلیه چاه این شرکت متخصص تخلیه چاه هستند،خیالتان راحت کارخودرابه مابسپارید.

کاملاتضمینی+بازدیدرایگان+بدون کثیف کاری+فوری+ارزان+بادستگاه های بروزجهان+سرویسکاران متخصص تخلیه چاه

روش های تخلیه چاه +ایمن سازی:

تخلیه چاه به وسیله پمپ

تخلیه چاه به وسیله چاه کمکی

ایمن سازی چاه وحذف چاه قدیمی


تخلیه چاه به وسیله پمپ

دراین روش سرویسکاران ما،که متخصص تخلیه چاه هستند،بابازدیدازمحل بااستفاده ازدستگاه پمپ های مکنده قوی که متصل به یک تانکرمیباشد تخلیه چاه راانجام میدهند.پمپ مکنده موادجامدچسپیده و…. راتخلیه میکند.


تخلیه چاه باوسیله چاه کمکی

تخلیه چاه به کمک چاه کمکی از روش های تخلیه چاه است که،هنگامی که نفوذ پذیری دیوار چاه از بین می رود،باحفرچاه کمکی درکنارچاه قدیمی،باعث میشود نفوذ پذیری چاه بیشترشود،وسطح اب داخل چاه راپاین میکشد، در این روش ازپمپ استفاده نمیشود.


ایمن سازی چاه و حذف چاه قدیمی

بعداز انجام هربارتخلیه چاه ریزش دیواراتفاق می افتد،وممکن است دیوارهاسست شوند،که لازم است،طوقه چینی نسبت به ایمن سازی چاه انجام شود،تاایمنی چاه تضمین شود.


تخلیه چاه فاضلاب

حتمابامطالعه متن بالا مطلع شدید راجب تخلیه چاه وایمن سازی چاه بعدازتخلیه چاه.

تخلیه چاه باتانکرهای6و12هزارلیتری انجام میشود.دربیشتر مواقع وقتی چاه پرمیشوداز کفشورحمام و…. بالا میزند.

تخلیه چاه رابامنصانه ترین قیمت راازمابخواهید.

دلیل اینکه چاه های ساختمان های که تازه ساخت هستند،وچاه فاضلابشان خیلی ناگهانی پرمیشودبخاطراین است که انبارچاهشان کوچک است.


قیمت تخلیه چاه تهران

برای قیمت دقیق بایدباشرکت ماتماس بگیرید.ویامایک سرویسکار رابرای بازدیدبه محل شمااعزام کنیم تابرسی دقیق تربرای دقیق گفتن قیمت انجام شود.

خیالتان راحت باشدقیمت های ماارزان ترازهمه جااست،برای ماافتخاراست تامشکل همشهریان عزیزمان رابه بهترین شکل ممکن انجام دهیم.

  • (09121216630 )(شماره تمام مناطق)
  • (09196973080)(غرب و جنوب)
  • (09366831448)(شمال وشرق)

تخلیه چاه باپمپ لجنکش فوری

ماشین های تخلیه چاه

 1-تانکرهای تخلیه چاه: تانکرهای مکنده ساکشن و پمپ‌های لجن کش که مخزن تانکر 6 و 12 هزار لیتری است.

2-ماشین‌های لایروبی چاه: این تانکرها مکنده در سپتیک‎‌ ها و منحول‌ها و چربی گیر هامیباشند که توانایی لایروبی رادارند،ولی لایروبی کردن کلاً با نیسان که دارای 9 بشکه 120 لیتری انجام میشودو فضولات جامد به بشکه انتقال داده میشود.


تخلیه چاه چیست؟

به فراینده هرگونه نزولات لجن ازچاه تخلیه چاه میگویند.


پیداکردن دهانه چاه

متخصصین مسترلوله باسال هاسابقه درزمینه تخلیه چاه وپیداکردن درب چاه انها به راحتی میتوانند درب چاه راپیداکنند

دراین خدمات کل کارها ازقبیل بازکردن درچاه ولایروبی حفرچاه صورت میگیرد.


بازبسته کردن درب چاه

خیلی ازکسانی که دراین حرفه فعالیت دارند فکرمیکنند بازبسته کردن درچاه به سابقه ربطی ندارد وازیک کارگر ساده برای باز بسته کردن درب چاه استفاده میکنند اما نمیدانند چقد خطر سقوط کارگر زیاد است این کارتوسط متخصصین مابصورت حرفه ای وبدون خطرانجام میشود.


خالی کردن کامل اب جامدات

گاهی اقات مشتری هاازخدماتی استفاده نموده اند که به دلیل تخلیه نشدن کامل چاه رضایت چندانی نداشته اند.

به همین دلیل شرکت مسترلوله تضمین کل خالی کردن حجم جامدات فاضلاب رابشمامیدهد واین کاربارائه فاکتورمهرشده شرکت انجام میشود.لایروبی وکف تراشی

بعدازانجام خدمات تخلیه چاه تهران اگردیوارهادارای فاضلاب ته نشین شده باشندحتمابایدلایروبی وکف تراشی شوندتاچاه همانندروزاول باشدوقابل استفاده باشد.

علاوه براین لایروبی باعث عمربیشترچاه میباشد.


تخلیه چاه

تخلیه جامدات فاضلاب

چاه های جذبی معمولا دارای جامدات فاضلاب هستند.

به همین دلیل باید ازماشین تخلیه چاه لجن کش برای تخلیه اینگونه چاه هااستفاده شود.

تاکلیه جامدات توسط مکنده خاورخالی شوند.


تخلیه اب فاضلاب

برخی ازافراد که ساختمان انهادارای چاه است،تنهانیاز انهاتخلیه چاه است.

دراین شرایط معمولاازتانکرتخلیه چاه اب کش استفاده میشود،تاتمام اب توسط مکنده خالی شود.


تضمینی باصدورفاکتور

کلیه خدمات مادرتخلیه چاه به صورت تضمینی انجام میشودبرای همین بعداتمام کاربه مشتری عزیزفاکتورداده میشود.


شبانه روزی باقیمت مناسب

تخلیه چاه تهران شبانه روزی بدون تعطیلی درکل سال درتمام مناطق تهران اماده خدمت است.

درهرکجایی تهران که باشید میتوانید باماتماس بگیرید.


تانکروپمپ ساکشن

برای تخلیه چاه فاضلاب تهران ازدوروش استفاده میکنند.

تانکروتخلیه دستگاه های ساکشن یاهمان مکنده که انتخاب هرکدام بستگی به شرایط چاه ساختمان دارد.


حرف اخرمسترلوله:اگرنیازبه تخلیه چاه شبانه روزی بدون تعطیلی درتمام روزهای سال باسرویسکاران خوش اخلاق که تجربه بیش از10سال دارند،ودارای بهترین دستگاه هاهستند،باماتماس بگیرید.